Op. Dr. Barış Çin

POTANSİYEL HİZMET ALICILARI AYDINLATMA VE ONAM METNİ

POTANSİYEL HİZMET ALICILARI
AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Dr. Barış Çin
Adres : Koşuyolu Mah. Mehmet Akfan Sok. No 19-21 Kadıköy İstanbul
Telefon : 0543 969 52 04

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Barış Çin tarafından hazırlanmıştır.
İşlenen Kişisel Veriler, İşlenme Amacı ve Yöntemi
Dr. Barış Çin’e ait https://drbariscin.com/ adresindeki internet sitesi ziyaret eden potansiyel hizmet alıcılarının anket, tüm çerez kayıtları (bkz. Çerez Aydınlatma Metni), kampanya çalışması ile elde edilen bilgileri ile IP adresleri bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgilerinden oluşan işlem güvenliği verileri, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla web sitesinin ziyaret edilmesiyle otomatik olarak web sitesi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir.
Dr. Barış Çin’e ait https://drbariscin.com/ adresindeki internet sitesi ziyaret eden potansiyel hizmet alıcılarının iletişim formunu doldurması ve ilgili kişi tarafından formun tarafımıza iletilmesiyle elde edilen,
Kimlik veri kategorisinden ad ve soyad, iletişim veri kategorisinden telefon numarası, elektronik posta adresi ve adres bilgileri ile müşteri işlemleri veri kategorisinden talep bilgisi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişi tarafından hizmet hakkında sorulan sorulara ilişkin bilgi verilmesi ve randevuların planlanması amacıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
Sağlık bilgileri (engellilik durumu, kan grubu bilgileri, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, hastalık öyküsü, sağlık geçmişi, soy geçmişi, aile öyküsü, günlük yaşam döngüsü, kullandığı ilaçlar, takviyeler, aparatlar, rutin laboratuvar analiz sonuçları, görüntüleme test raporları, alerji testleri, hastanın sigara, alkol ve diğer madde alışkanlıkları, önceki ameliyatları, sağlık hizmeti sunulması ve tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
Görsel ve işitsel kayıtlar veri kategorisinden fotoğraf, video ve ses kayıtları, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
Kişisel Verinin İşlenmesinin Hukuki Sebebi
Dr. Barış Çin’e ait https://drbariscin.com/ adresindeki internet sitesi ziyaret eden potansiyel hizmet alıcılarının anket, tüm çerez kayıtları (bkz. Çerez Aydınlatma Metni), kampanya çalışması ile elde edilen bilgileri ile IP adresleri bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgilerinden oluşan işlem güvenliği verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
Dr. Barış Çin’e ait https://drbariscin.com/ adresindeki internet sitesi ziyaret eden potansiyel hizmet alıcılarının iletişim formunu doldurması ve ilgili kişi tarafından formun tarafımıza iletilmesiyle elde edilen,
Kimlik veri kategorisinden ad ve soyad, iletişim veri kategorisinden telefon numarası, elektronik posta adresi ve adres bilgileri ile müşteri işlemleri veri kategorisinden talep bilgisi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.
Sağlık bilgileri (engellilik durumu, kan grubu bilgileri, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, hastalık öyküsü, sağlık geçmişi, soy geçmişi, aile öyküsü, günlük yaşam döngüsü, kullandığı ilaçlar, takviyeler, aparatlar, rutin laboratuvar analiz sonuçları, görüntüleme test raporları, alerji testleri, hastanın sigara, alkol ve diğer madde alışkanlıkları, önceki ameliyatları ile görsel ve işitsel kayıtlardan fotoğraf, video ve ses kayıtları 6698 sayılı Kişisel Veri Kanunu’nun 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
Kişiler Verilerin Aktarıldığı Alıcı/Alıcı Grupları ile Yurt Dışına Aktarım
İşlenen kişisel verilerden anket, tüm çerez kayıtları (bkz. Çerez Aydınlatma Metni), kampanya çalışması ile elde edilen bilgiler ile IP adresleri bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, verileri işleyen kişisel internet sitesi ve diğer sitelerin sunucularının yurtdışında bulunması halinde ilgili kişinin açık rızası ile gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecek ve yurtdışına aktarılabilecektir. Söz konusu veri aktarımlar mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik prosedürlerine uygun gerekli tedbirler alınarak yapılmaktadır.
İşlenen kişisel verilerden kimlik veri kategorisinden ad ve soyad, iletişim veri kategorisinden telefon numarası, elektronik posta ve adres bilgisi ile müşteri işlemleri veri kategorisinden talep bilgisi, verileri işleyen kişisel internet sitesi ve diğer sitelerin sunucularının yurtdışında bulunması halinde ilgili kişinin açık rızası ile gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecek ve yurtdışına aktarılabilecektir. Söz konusu veri aktarımlar mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik prosedürlerine uygun gerekli tedbirler alınarak yapılmaktadır.
İşlenen kişisel verilerden sağlık bilgileri ve görsel ve işitsel kayıtlar üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmamaktadır.
Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
İşlenen kişisel verilerin, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesini gerektiren süreler dolduğunda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak işlenen kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi gereği, ilgili kişi olarak web sitesi ziyaretçileri,
•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
6698 sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Dr. Barış Çin’in “Koşuyolu Mah. Mehmet Akfan Sok. No 19-21 Kadıköy İstanbul” adresine ilgili kişi olarak şahsen açık ve anlaşılır şekilde, ıslak imzalı ve yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuzda belirttiğiniz hususların şahsınızla ilgili olmaması ve başvurunuz kapsamında kimlik bilgileriniz ile iletişim bilgilerinizin yer alması size dönüş yapabilmemiz bakımından önem arz etmektedir.
Dr. Barış Çin’e iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır.

AÇIK RIZA METNİ

Yukarıda yer alan Potansiyel Hizmet Alıcıları Aydınlatma Metnini okudum, bu hususlar hakkında aydınlatıldım ve anladım.

İşbu Potansiyel Hizmet Alıcıları Aydınlatma Metnin’de yer alan ve işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılması için ilgili kişinin açık rızasının alınmasına gerektiği ifade edilen tüm hususlara ilişkin hiçbir etki altında kalmadan okumuş olduğum Aydınlatma Metni’ne istinaden açık rıza veriyorum.

Kabul et seçeneğine tıklamanın açık rıza metnini onayladığım anlamına geldiğini biliyorum.